Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

mole-w-filizance

February 11 2019

mole-w-filizance
8989 796d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin

February 10 2019

mole-w-filizance
5170 77b0 500
Reposted fromvanite vanite viaczinok czinok
mole-w-filizance
5669 cbe2 500
Reposted fromNocephya Nocephya viairmelin irmelin
mole-w-filizance
Reposted fromconchiglia conchiglia viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
4910 b89e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mole-w-filizance
mole-w-filizance

February 05 2019

mole-w-filizance
2562 2fc4 500
Reposted fromgaf gaf viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
3096 661d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
mole-w-filizance
2064 05f2
Reposted fromdaelmo daelmo viasomeonelikeme someonelikeme
mole-w-filizance
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viasomeonelikeme someonelikeme
mole-w-filizance
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viasomeonelikeme someonelikeme
mole-w-filizance
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
mole-w-filizance
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
mole-w-filizance
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viasomeonelikeme someonelikeme
8881 3162 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viairmelin irmelin
mole-w-filizance
4552 f197 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
mole-w-filizance
6559 a530
Reposted fromyikes yikes viaczinok czinok

November 10 2018

mole-w-filizance
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl