Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

mole-w-filizance
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad viaPoranny Poranny

July 12 2017

mole-w-filizance
7030 945c
Reposted fromzuli zuli viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
Reposted fromSardion Sardion viamyceline myceline
mole-w-filizance
mole-w-filizance

July 11 2017

mole-w-filizance
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
mole-w-filizance
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
0919 ecbc 500
mole-w-filizance
2791 ee49 500
Reposted fromoutoflove outoflove viawarkocz warkocz

July 10 2017

mole-w-filizance
mole-w-filizance
mole-w-filizance
mole-w-filizance
mole-w-filizance
2050 f6a9 500
Reposted fromseverine severine viawarkocz warkocz
mole-w-filizance
Reposted fromweightless weightless viawarkocz warkocz

July 09 2017

mole-w-filizance
6644 cdaf
Reposted fromnazarena nazarena viamyceline myceline
mole-w-filizance
mole-w-filizance
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viamyceline myceline

I would like to order a cup of emotional stability please.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaphilomath philomath
mole-w-filizance
We are alive on a planet that has water and love and crunchy peanut butter and poetry and flowers and books and kissing. I will not fret about the not good stuff anymore.
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl