Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

mole-w-filizance
1360 7354
mole-w-filizance
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viamiimi miimi
mole-w-filizance
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viamiimi miimi
mole-w-filizance
mole-w-filizance
Fot. Marcin Butryn
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viasentymentalna sentymentalna
mole-w-filizance

June 14 2017

9272 3681 500

englishsn0w:

when they finally kiss after 65k words

mole-w-filizance
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viairmelin irmelin
2383 ef8a

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile viaPoranny Poranny

June 11 2017

mole-w-filizance
Reposted fromFlau Flau viathatsridicarus thatsridicarus
6397 8ae7 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaphilomath philomath
0574 292e 500

chandelyer:

Elie Saab fall 2016 couture

June 10 2017

mole-w-filizance
2073 abad
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
mole-w-filizance
0947 9c64

did-you-kno:

When two teenagers at a San Francisco art museum decided to put a pair of glasses on the floor as a prank, visitors thought it was a piece of modern art, admired it, pondered its meaning, and took pictures. Source

Reposted fromcuty cuty viairmelin irmelin
mole-w-filizance
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc vialikek likek
mole-w-filizance
8491 f756
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles

June 08 2017

mole-w-filizance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl