Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

mole-w-filizance
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
2787 13ba 500
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
7298 9b74 500
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
Reposted fromteijakool teijakool viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
3395 ddd8 500
Reposted fromkyte kyte viagoanywherewithme goanywherewithme
mole-w-filizance
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

June 18 2017

mole-w-filizance
mole-w-filizance
0667 3164 500
Reposted fromoll oll vianezavisan nezavisan
mole-w-filizance

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem vianezavisan nezavisan
mole-w-filizance
3217 a357
Reposted fromiamstrong iamstrong vianezavisan nezavisan
mole-w-filizance
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes vianezavisan nezavisan
0936 eddc
Reposted fromiamnotawaffle iamnotawaffle vianezavisan nezavisan

June 17 2017

mole-w-filizance
1829 76e0 500
Reposted frompiehus piehus viasomeonelikeme someonelikeme
mole-w-filizance
mole-w-filizance
5855 6ba4 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
2484 b0cc
Reposted fromfungi fungi viaPoranny Poranny
mole-w-filizance
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viaphilomath philomath
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

June 15 2017

mole-w-filizance
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viasentymentalna sentymentalna
mole-w-filizance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl