Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

mole-w-filizance
7607 d062
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
mole-w-filizance
2142 a41a 500
Reposted fromfungi fungi viaaniuszka aniuszka

August 25 2016

mole-w-filizance
mole-w-filizance
mole-w-filizance
Artur (12 lat) ma niesłyszących rodziców. Zna więc dwa języki, jak wszystkie słyszące dzieci niesłyszących rodziców: polski i migowy. Zwykle to on jest ich tłumaczem.

To on także wzywa karetkę pogotowia do mamy, która jest w ciąży i nagle zaczyna krwawić. Jadą razem. Po kilku minutach lekarz wychodzi z sali porodowej do czekającego na korytarzu Artura. „Musisz nam pomóc”. Bierze go za rękę. Artur widzi najpierw inne rodzące kobiety, potem swoją mamę i dużo krwi. Staje obok łóżka. Tłumaczy na język migowy polecenia lekarza. Na końcu także to, że dziecka nie udało się uratować.
— Anna Goc, "Głusza", Tygodnik Powszechny, 22.08.16
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
mole-w-filizance
mole-w-filizance

August 24 2016

mole-w-filizance
3468 bf24 500
Reposted fromrol rol viaporanny poranny
mole-w-filizance
6216 6c18 500
Reposted fromlyder lyder viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
Reposted fromherrkammer herrkammer viaporanny poranny

August 23 2016

mole-w-filizance
6264 8dd6
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viasentymentalna sentymentalna
6891 5202
Reposted fromshitsuri shitsuri viasentymentalna sentymentalna
mole-w-filizance
My father had taught me to be nice first, because you can always be mean later, but once you’ve been mean to someone, they won’t believe the nice anymore. So be nice, be nice, until it’s time to stop being nice, then destroy them.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromolewka olewka viasatyra satyra

August 22 2016

mole-w-filizance
0210 af75 500
chicken
Reposted fromaliska aliska viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
1786 bde8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaaniuszka aniuszka
mole-w-filizance
sucharek
Reposted fromtfu tfu viakrzysk krzysk
mole-w-filizance
mole-w-filizance
Reposted fromdepobru depobru viatrele-morele trele-morele
mole-w-filizance
6898 a2b4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatrele-morele trele-morele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl